سازمان جهانی بهداشت گفته است که گسترش کروناویروس (کووید-۱۹) در جهان به مرحلۀ همه‌گیری رسیده است.

تدروس ادهانوم گیبریسوس، رییس سازمان جهانی بهداشت روز گذشته (چهارشنبه ۱۱ مارچ ۲۱ حوت) گفت: “از سطوح تکاندهندۀ گسترش و شدت بیماری و نیز از میزان بلند بی‌عملی عمیقاً نگرانیم. لذا این ارزیابی را کردیم که کووید-۱۹ همه‌گیری پنداشته شود”.